Algemene voorwaarden

Contactgegevens

E-mail: info@q8commerce.nl
Telefoonnummer: +31 6 18817923
Website: www.q8commerce.nl

 

Definities

1. Q8 Commerce: Q8 Commerce, gevestigd te Nijverdal onder KvK nr. 76269965.
2. Klant: degene met wie Q8 Commerce een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Q8 Commerce en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Q8 Commerce.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

  derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Q8 Commerce zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte

  staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

  overeengekomen.

 

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Q8 Commerce zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Q8 Commerce slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Q8 Commerce hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Q8 Commerce hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Q8 Commerce te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Q8 Commerce niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

Bij Q8 Commerce streven we naar een soepele en duidelijke betalingsprocedure. Mocht u echter niet tijdig aan uw betalingsverplichtingen voldoen, hanteren wij de volgende stappen:

 1. Eerste Herinnering: Twee dagen nadat de vervaldatum van uw factuur is verstreken, ontvangt u van ons een eerste herinnering. Deze herinnering is 14 dagen geldig. Gedurende deze periode verzoeken wij u vriendelijk om het openstaande bedrag te voldoen.

 2. Aanmaning: Betaalt u niet binnen de gestelde 14 dagen, dan ontvangt u direct na het verstrijken van deze termijn een aanmaning. Bij deze aanmaning worden standaard incassokosten van 3% van het openstaande bedrag in rekening gebracht, met een minimum van €40,-. U heeft vervolgens 5 dagen de tijd om de aanmaning te betalen.

 3. Juridische Acties: Indien u de aanmaning niet binnen de gestelde termijn betaalt, kunnen wij genoodzaakt zijn juridische stappen te ondernemen. Dit betekent dat een deurwaarder een dagvaarding kan uitbrengen met een specifieke datum en tijdstip waarop u bij de rechter moet verschijnen. De rechter kan u vervolgens veroordelen tot het betalen van de openstaande schuld, vermeerderd met alle bijkomende kosten.

Wij raden u aan om tijdig aan uw betalingsverplichtingen te voldoen om extra kosten en juridische procedures te voorkomen. Mocht u vragen hebben over uw factuur of betalingsmogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar om u te helpen.

  

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Q8 Commerce gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Q8 Commerce roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Q8 Commerce, tenzij partijen hierover andere afspraken

  maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument heeft het recht om bij een bestelling, 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden de bestelling te annuleren op voorwaarde dat:

  - het product niet is gebruikt

  - het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  - het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  - het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  - het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  - het product geen los tijdschrift of losse krant is
  - de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@q8commerce.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Q8 Commerce, www.q8commerce.nl, kan worden gedownload.

 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Q8 Commerce, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 3. Na het ontvangen van de retournering door Q8 Commerce, heeft de onderneming nog eens 14 dagen de tijd om het bedrag te retourneren. 
 4. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

 

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Q8 Commerce heeft geretourneerd, dan zal Q8 Commerce eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Q8 Commerce voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

 1. Q8 Commerce kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Q8 Commerce heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Q8 Commerce.

 3. Q8 Commerce is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Q8 Commerce te verrekenen met een vordering op Q8 Commerce.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Q8 Commerce blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Q8 Commerce op grond van wat voor met Q8 Commerce gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Q8 Commerce zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

  of anderszins bezwaren.

 4. Indien Q8 Commerce een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft

  Q8 Commerce het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Q8 Commerce, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Q8 Commerce het recht om zijn

  verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Q8

Commerce kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 1. De door Q8 Commerce opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Q8 Commerce door Q8 Commerce schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Q8 Commerce niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Tolerantie

Op elke magneetsoort die wij leveren zit een tolerantie. Wij hanteren over het algemeen twee toleranties; -0.4 mm en +/- 0.05 mm. De tolerantie staat aangegeven bij het betreffende product. 

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Q8 Commerce niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Q8 Commerce, bij gebreke waarvan Q8 Commerce niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes
  het product is nog niet gebruikt

 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Op maat gemaakte artikelen, speciaal aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Q8 Commerce tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Q8 Commerce geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Q8 Commerce geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Q8 Commerce daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Q8 Commerce uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Q8 Commerce in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Q8 Commerce gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 7. Vindt er een klacht plaats op basis van verkeerde productinformatie, dan beoordeelt Q8 Commerce of deze informatie invloed heeft op het klachtafhandeling proces.
 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Q8 Commerce.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Q8 Commerce ook daadwerkelijk (tijdig)

  bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Q8 Commerce een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Q8 Commerce verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Q8 Commerce

 1. Q8 Commerce is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Q8 Commerce aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Q8 Commerce is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Q8 Commerce aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Q8 Commerce vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Q8 Commerce toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Q8 Commerce niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Q8 Commerce in verzuim is.

3. Q8 Commerce heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Q8 Commerce kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Q8 Commerce in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Q8 Commerce kan worden toegerekend in een van de wil van Q8 Commerce onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Q8 Commerce kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Q8 Commerce 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Q8 Commerce er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Q8 Commerce is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Q8 Commerce is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Q8 Commerce zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Q8 Commerce.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Q8 Commerce bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Q8 Commerce is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 04 november 2019.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 oktober 2023.

Wij helpen u graag!

Q8 commerce
Baruch Spinozastraat 24-09 - 7442PD Nijverdal
The Netherlands

info@q8commerce.nl
+31 6 18817923

Whatsapp ons!